میزان بقا سرطان سینه

میزان بقا یا زنده ماندن بیمار مبتلا به سرطان پستان

میزان بقا سرطان پستان میزان بقا می تواند به شما نشان بدهد که چند درصد از افرادی که مبتلا به یک مرحله خاص از یک نوع سرطان هستند، بعد از سپری کردن یک مدت معین (معمولا 5 سال)، زنده خواهند ماند. نمودارهای میزان بقا سرطان پستان نمی تواند به شما بگویند که طول عمر شما …

میزان بقا یا زنده ماندن بیمار مبتلا به سرطان پستان ادامه مطلب »