رادیوتراپی srs

رادیوتراپی استریوتاکتیک (SRT) چیست؟

رادیوتراپی استریوتاکتیک (SRT) چیست؟ رادیوتراپی استریوتاکتیک چیست ؟ دستگاه پرتودرمانی srs SRT = Stereotactic Radio Therapy SRS = Stereotactic Radio Surgery SBRT = Stereotactic Body Radiation Therapy SABR = Stereotactic ABlative Radiotherapy FSRT = Fractionated Stereotactic RadioTherapy رادیوتراپی استریوتاکتیک (Stereotactic Radio-Therapy) یا به اختصار رادیوتراپی SRT که به نام رادیوسرجری استریوتاکتیک (رادیو جراحی استریوتاکتیک – …

رادیوتراپی استریوتاکتیک (SRT) چیست؟ ادامه مطلب »