پرتو درمانی لنفوم

پرتودرمانی برای لنفوم غیر هوچکین | رادیوتراپی در سرطان غدد لنفاوی

رادیوتراپی در لنفوم هوچکین و غیر هوچکین برای مطالعه بخش قبل کلیک کنید و ادامه مقاله پرتودرمانی لنفوم غیر هوچکین را دنبال کنید. بخش دوم) پرتو درمانی برای لنفوم غیر هوچکین پرتودرمانی ممکن است برای درمان لنفوم غیر هوچکین (NHL) در شرایط مختلفی مورد استفاده قرار گیرد:         می توان از آن …

پرتودرمانی برای لنفوم غیر هوچکین | رادیوتراپی در سرطان غدد لنفاوی ادامه مطلب »